VR€€M Affiliate Overeenkomst


VR€€M Affiliatie Overeenkomst

Uw instemming met de voorwaarden van deze overeenkomst (“Overeenkomst”) met De Jonge Vermogens Rendement Motor (“Bedrijf”, “wij” of “ons”) wordt bevestigd door te klikken op het vakje met de titel “Voorwaarden” in ons Nieuw Partneraccount Formulier.

ALS JE NIET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST ACCEPTEERT, PROMOOT ONZE PRODUCTEN DAN NIET.

1. Definities

1.1 – Account: Het unieke account dat wordt aangevraagd op elk van de sites van De Jonge Vermogens Rendement Motor en is goedgekeurd door de ons.
1.2 – Affiliate: Een persoon of entiteit die een bevestiging ontvangt van ons, naar goeddunken van de ons, dat met succes het Nieuw Partneraccount Formulier heeft afgerond.
1.3 – Affiliate Commissie: Aan de affiliate verschuldigd bedrag van het (i) Compensatie Plan, en / of (ii) de Aangebrachte-Affiliate Commissie (indien van toepassing), enkel en alleen op basis van gegevens en berekeningen van ons zoals vermeld in het accountrapport.
1.4 – AccountSectie: Het gebied van de site (s) waar elke Affiliate zijn/haar rapport kan beoordelen, het profiel bijwerken, extra Refferal ID’s maken, Banners en Tekst Link selecteren en andere extra functies. Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment naar eigen goeddunken gereedschappen in het Affiliate AccountSectie toe te voegen en / of te verwijderen .
1.5 – Banner en Tekst Link: Elke afbeelding, foto, animatie of tekst die een Affiliate gebruikt om het programma te promoten en / of Affiliatehyperlink naar de website (s).
1.6 – Coupon: Stimulansen die van tijd tot tijd worden toegekend aan Affiliates om hun promotieactiviteit te ondersteunen.
1.7 – Bedrijf Logo: betekent handelsmerken, handelsnamen, service namen, banners en tekst links, marketing tools, logo’s van het bedrijf en de leveranciers van het bedrijf die op de site (s) en alle soortgelijke eigendomsrechten staan, samen met alle vertalingen, bewerkingen, afleidingen en combinaties daarvan, alle toepassingen, registraties en vernieuwingen in verband daarmee, en alle rechten op bedrijfsnamen, metatags en universele Resource Locator eigendom van of gebruikt worden door ons, inclusief zonder beperking de “VR€€M” en een ander teken zoals van tijd tot tijd kan worden gebruikt door ons.
1.8 – CP: Het Affiliate Compensatieplan, volgens welke de Affiliate zijn Affiliate Commissie zal ontvangen aan de hand van het aantal naar de site (s) verwezen betalende abonnee’s, één en ander gerapporteerd in de Affiliate AccountSectie als van tijd tot tijd bijgewerkt na goeddunken van ons. Bijvoorbeeld, als een affiliate is gerechtigd om extra bonussen te ontvangen bij het behalen van het minimum aantal vereiste betalende abonnee’s gedurende een bepaalde periode.
1.9 – Fraude Verkeer: Elke deposito, omzet of het verkeer gegenereerd op de site (s) door middel van illegale middelen of te kwader trouw ons te frauderen, ongeacht de vraag of het daadwerkelijk schade berokkent aan ons. Fraude Verkeer omvat, maar is niet beperkt tot, spam, valse reclame, deposito gegenereerd door gestolen creditcards, samenzwering, manipulatie van de dienst, systeem, bonussen of promoties, aanbieding om de Affiliate Commissie direct of indirect met abonnee’s te delen, en alle andere ongeoorloofd gebruik van een derde partij rekening, auteursrechten of handelsmerken.
1.10 – Groep: Het bedrijf en elk ander bedrijf in handen van ons.
1.11 – Marketing Materiaal: Elk materiaal dat wordt gebruikt door een affiliate om elke activiteit met betrekking tot het bedrijf of site (s), met inbegrip van banners, tekstlinks en andere promotiemateriaal dat een Affiliate vervolgens gebruikt of ontwikkelt tot verwijzing van abonnee’s naar de site (s).
1,12 – Niet-actieve Affiliate: Elke Affiliate die minder dan twaalf (12) nieuwe Abonnee’s aanbrengen, rechtstreeks of via Aangebracht-partners en / of sub-filialen, gedurende een aaneengesloten periode van twaalf (12) maanden.
1.13 – Programma: Affiliateprogramma op www.vreem.eu en www.leden.vreem.eu.
1.14 – Gekwalificeerde Abonnee: Een menselijke gebruiker die aangemeld werd door een Affiliate en geïdentificeerd door een Refferal ID toegekend aan die Affiliate of geïdentificeerd door het invoeren van een coupon code toegewezen aan een Affiliate; op voorwaarde dat: (i) een dergelijke Affiliate wordt bevestigd door ons zoals opgenomen in het programma en is gekoppeld aan de site (s) in overeenstemming met deze overeenkomst
1.15 – Rapport: Informatie over de Affiliate Vergoedingen, Refferral tracking en andere informatie aan de Affiliate door ons in de Affiliate AccountSectie.
1.16 – Spam of ongevraagde Promoties: Alle e-mails of andere berichten die worden verspreid door de Affiliate, direct of indirect, die: (i) gericht op derde partijen die vooraf niet hebben ingestemd om promotionele berichten van dergelijke Affiliate te ontvangen; (ii) valse of misleidende verklaringen bevatten; (iii) niet naar waarheid de bron of de oorspronkelijke IP-adres van waaruit het werd verzonden te identificeren; of (iv) niet voor de ontvanger zijn voorzien met een optie om gemakkelijk van het ontvangen van toekomstige mailings of promoties te worden verwijderd.
1.17 – Aangebrachte-Affiliate: Elke persoon of entiteit die Affiliate aanmeld voor het Affiliateprogramma als sub-affiliate, en die entiteit of persoon die werd goedgekeurd door ons.
1.18 – Refferal (s) ID: De unieke Tracking-ID, die is gerelateerd aan de Refferal URL of couponcodes die het bedrijf levert aan de affiliate, waardoor de wij de Affiliate Commissie kunnen berekenen.
1.19 – Refferal URL: Een unieke hyperlink naar de site (s), waardoor een Affiliate potentiële Abonnee’s kan doorverwijzen naar de site (s), en waarmee wij een Affiliate kunnen identificeren die een specifieke Abonnee heeft aangebracht.
1.20 – Handelsmerken: Alle handelsmerken (geregistreerde en niet-geregistreerde), service-merken en logo’s weergegeven op de website (s).
1.21 – Abonnee (s): Elke gebruiker van onze Aandelenadvies producten.
2. Affiliate Programma

2.1 – Deelname. Om deel te nemen aan het Affiliateprogramma moet een aanvrager het Nieuw Partneraccount Formulier invullen, die door ons kan worden afgewezen naar eigen goeddunken. Wij zullen elk Affiliateprogramma Nieuw Partneraccount Formulier evalueren en verstrekken de aanvrager of het bedrijf goedkeuring op grond waarvan de aanvrager als Affiliate aan de slag kan.
2.2 – Benoeming als Affiliate.
2.2.1 – Na goedkeuring van de Affiliate door de aanvaarding van deze overeenkomst van ons, verlenen wij de Affiliate het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om potentiële Abonnee’s en Sub-Affiliates direct naar de site (s) door te verwijzen, onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst.
2.2.2 – Deze overeenkomst is expliciet niet het verlenen aan de Affiliate van een exclusief recht of voorrecht om ons te helpen bij het verlenen van diensten die voortvloeien uit Affiliate’s verwijzingen, en wij kunnen de hulp van andere Affiliates inroepen om diensten van dezelfde of soortgelijke aard uit te voeren als die door de goedgekeurde Affiliate.
2.3 – Compensatie Plan.
2.3.1 – Onderworpen aan alle toepasselijke regelgeving en de goedkeuring van ons, moet de aanvrager het compensatieplan zoals gepubliceerd op de site (s) accepteren. Onderhandelingen zijn niet mogelijk.
2.3.2 – Wij kunnen een Affiliate Compensatie Plan op elk moment en naar eigen goeddunken wijzigen, door het sturen van een dergelijke bericht aan de Affiliate via e-mail. In het geval de Affiliate niet akkoord gaat met een dergelijke wijziging, stelt hij/zij ons daarvan binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van deze kennisgeving per kerende e-mail in kennis om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. In het geval Affiliate niet binnen vijf (5) werkdagen na de kennisgeving ons dit meldt, wordt het beschouwd als een goedkeuring door de Affiliate van deze wijziging in het compensatieplan. De Affiliate zal recht blijven houden op de commissies geïdentificeerd door de Refferal ID voorafgaand aan de datum van een dergelijke wijziging in het Compensatie Plan, in overeenstemming met de toepasselijke Compensatie Plan op de datum waarop deze Abonnee (s) zijn geregistreerd bij de Site ( s).
2.4 – Aangebrachte-Affiliates. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, kan een Affiliate derde partijen, die niet al Affiliate zijn of waren, verwijzen. Als voorwaarde voor de registratie van een Aangebrachte-Affiliate, wordt deze Aangebrachte-Affiliate verplicht de identiteit van de verwijzende affiliate aan te geven op het Nieuw Partneraccount Formulier. Er moet slechts één Affiliate benoemd worden. In het geval dat wij, naar eigen goeddunken, deze Aangebrachtw-Affiliate accepteren, wordt deze vermeld in het rapport.
2.5 – Kosten en uitgaven. De Affiliate zal alle kosten en uitgaven van welke aard dan ook gemaakt in verband met deze overeenkomst zelf dragen. In geen geval zullen wij hiervoor aansprakelijk zijn, ter dekking van die kosten is de Affiliate Commissie bedoeld.
3. Tracking; Betaling

3.1 – De Affiliate Commissie wordt als volgt berekend :
3.1.1 – CP : De Affiliate Commissie voor elke door een Affiliate op de Website (s) doorverwezen Betalende Abonnee wordt vermeld op de Affiliateprogramma pagina van de website en in de Affiliate AccountSectie.
3.1.2 – Aangebrachte Affiliate-Commissie. De Affiliate Commissie voor elke Aangebrachte-Affiliate is gelijk aan het percentage dat staat vermeld op de Affiliateprogramma pagina van de website en in de Affiliate AccountSectie.
3.2 – Tracking en betaling. Wij gebruiken de Refferal ID Tracking voor de berekening van de Affiliate Commissie en stellen deze informatie ter beschikking van de Affiliate in de Affiliate AccountSectie. De Affiliate vergoeding wordt betaald op een maandelijkse basis in overeenstemming met de informatie in het rapport.
3.3 – Moment van betaling. Affiliate Commissie zal betaalbaar zijn binnen vijftien (15) dagen na het einde van elke kalendermaand en nadat een abonnee meer dan 60 dagen betalend lid is, behalve dat gaan wij pas tot betaling over als het saldo meer is dan € 150. In dat geval zal het saldo worden overgedragen en toegevoegd aan de volgende maand. In het geval dat het over te dragen saldo binnen twaalf (12) opeenvolgende kalendermaanden niet meer is dan € 150, dan zal het te betalen bedrag worden geannuleerd en wij kunnen deze overeenkomst met geen enkele aansprakelijkheid van Affiliate beëindigen.
3.4 – Betaalmiddel. Affiliate Vergoedingen worden uitbetaald in euro’s, in overeenstemming met ons beleid en onder de toepasselijke wetgeving. Overboekingskosten en kosten voor controles zullen worden gedekt door de Affiliate en afgetrokken van de Affiliate Commissie.
3.5 – Niet Actief Account. een niet-actieve Affiliate is niet gerechtigd om een Affiliate Commissie te ontvangen en zal daarom na twaalf (12) maanden worden verwijderd.
3.6 – Vertraging in Uitbetaling. wij kunnen naar eigen en exclusief inzicht, weigeren of betaling van de Affiliate Commissie gedurende achttien (18) maanden opschorten in een van de volgende situaties: (i) wij hebben reden om aan te nemen dat de activiteit van de Affiliate niet in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving is; (ii) wij hebben reden om aan te nemen dat de activiteit van de Affiliate in strijd is met deze overeenkomst; (iii) de Affiliate heeft misleidende of onjuiste informatie in het Nieuw Partneraccount Formulier vermeld; (iv) wij zijn in kennis gesteld door een derde partij van schending van rechten (bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten) door de Partner of door de activiteit van de Affiliate. Affiliate zal hierbij onherroepelijk afstand doen van elke claim of eis tegen ons, haar bestuurders, functionarissen, aandeelhouders, werknemers of tegen de site (s) ten aanzien van dergelijke maatregelen van ons.
3.7 – Vertraging door Frauduleus Handelen. Niettegenstaande het afzien, in het geval dat elke activiteit in Affiliate rekening, of in een rekening die lijkt te worden gecontroleerd of beheerd door de Affiliate, wordt verdacht geacht door het bedrijf naar eigen bepaling kan de Vennootschap naar eigen goeddunken uitstel betaling van de affiliate vergoeding aan de Affiliate tot honderdtachtig (180) dagen om de betrokken transacties te verifiëren. In het geval dat de Vennootschap bepaalt de activiteit vormt Fraude Verkeer, zal het bedrijf opnieuw te berekenen of te weigeren de Affiliate Commissie dienovereenkomstig en naar eigen goeddunken. Zonder dat wordt afgeweken van het afzien in paragraaf 3.10 hierboven, wordt hierbij verduidelijkt dat in ieder geval dat de Vennootschap bepaalt dat Affiliate betrokken is, direct of indirect, in frauduleuze, bedrieglijke, manipulatief of anderszins illegale activiteit verbonden aan de Vennootschap, met inbegrip zonder beperking op de site (s), account (s), Bonus (es), Qualified Trader (s), zal Sub-Affiliate (s) en / of Aangebracht-Affiliate (s) van de vennootschap zich het recht voor, in aanvulling op hebben enig ander recht of rechtsmiddel op grond van deze overeenkomst of het toepasselijke recht, naar het Tracking-URL’s toegewezen aan dergelijke Affiliate onwerkzaam maken, en onmiddellijk te blokkeren Affiliate toegang tot het programma, zonder compensatie aan Affiliate. Affiliate hierbij onherroepelijk afstand doet van elke claim of eis tegen de groep, haar bestuurders, functionarissen, aandeelhouders, werknemers of tegen de site (s) ten aanzien van dergelijke maatregelen van Company.
3.8 – Trader Tracking. Affiliate is op de hoogte en gaat ermee akkoord dat tijdens het inschrijven als Abonnee, iedere Abonnee via een Referral URL of via een couponcode die haar door de Affiliate beschikbaar is gesteld moet zijn gedaan om Affiliate Commissie te ontvangen met betrekking tot een dergelijke potentiële Abonnee (s). In geen geval zijn wij aansprakelijk en de Affiliate zal uitdrukkelijk afstand doen van elke claim of eis voor het falen van het digitale systeem of onjuiste invoer van bijv. een couponcode door een abonnee.
3.9 – Geschillen. uitbetalingen van Affiliate Commissie worden geacht de volledige en definitieve regeling van Affiliate vergoeding voor de aangegeven kalendermaand te zijn. Als Affiliate het niet eens is met het Rapport of te betalen bedrag, dan mag Affiliate de betaling niet accepteren en onmiddellijk een schriftelijke mededeling van zijn geschil aan ons sturen. Geschil mededelingen moeten ons binnen dertig (30) dagen na het einde van elke kalendermaand waarin de betaling wordt gedaan hebben bereikt, anders zal de claim als niet ontvankelijk worden verklaard.
3.10 – Belasting. Het is de verantwoordelijkheid van Affiliate’s zelf om te voldoen aan de fiscale wetgeving die van toepassing zijn op Affiliate Commissie en Affiliate stemt toe dat voor zover vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, wij informatie over Affiliate aan een overheidsinstelling dienen te verstrekken.
4. Aanvullende Voorwaarden van Deelname aan het Programma

4.1 – Verstrekking van informatie. Affiliate zal juiste en volledige informatie aan ons verstrekken, zoals dat ook tussentijds kan worden gevraagd. De Affiliate erkent dat hij op de hoogte is dat voorafgaand aan de ontvangst van een Affiliate Commissie, de Affiliate ons dient te voorzien van alle informatie, ook op speciaal verzoek, inclusief alle ingevolge fiscale wetgeving. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot, de volgende:
4.1.1 – Voor een Particulier: (1) een kopie van een geldig identiteitsbewijs; (2) de naam; (3) identificatienummer; (4) geboortedatum; (5) nationaliteit; (6) het adres van de woonplaats; (7) de contactgegevens; (8) de locatie en de aard van marketing activiteiten; (9) BTW-registratie of andere fiscale referentie; (10) bankgegevens voor de commissie uitbetaling, waaronder: naam op bankrekening, bankrekeningnummer en bankcode of IBAN, Bank naam en adres.
4.1.2 – Voor een bedrijf: (1) de registratie naam; (2) k.v.k. nummer; (3) het land van inschrijving; (4) statutaire zetel in het land van inschrijving; (5) zakelijke adres indien anders dan de statutaire zetel; (6) BTW-registratie of andere omzetbelasting referentie; (7) de namen van de bestuurders / partners; (8) een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de belangrijkste uitvoerende bestuurder en / of partner, waaronder naam, adres en geboortedatum; (9) een kopie van een geldig identiteitsbewijs en de details van de economische eigenaar (s), waaronder naam, adres en geboortedatum; en (10) bankgegevens voor de commissie uitbetalingen, waaronder: naam op bankrekening, bankrekeningnummer en Swift code of IBAN, banknaam en adres.
4.2 – Marketing Materialen.
4.2.1 – Affiliate Marketing materialen worden aangeleverd in de Affiliate AccountSectie en gebruik van eigen materiaal moet voldoen aan eisen opgesomd in paragraaf 4.3.
4.2.2 – Voorafgaand aan het gebruik of de wijziging van Marketing Materiaal van de Affiliate, zal de Affiliate een voorbeeld aan ons overleggen voor de beoordeling en goedkeuring. Het marketing materiaal kan worden gebruikt door de Affiliate alleen na ontvangst van de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons, dat ook op enige en exclusieve bevoegdheid van ons kan worden geweigerd. In het geval goedkeuring wordt verleend, stemt de Affiliate ermee in dit over te dragen aan ons, haar opvolgers, rechtverkrijgenden, of genomineerden, alle rechten, titels en belangen van de Affiliate voor het geschapene mogen ook door andere Affiliates worden gebruikt.
4.2.3 – In het geval dat de affiliate gebruik maakt van marketing materiaal dat niet is goedgekeurd door ons, behouden wij het recht om, in aanvulling op enig ander recht of rechtsmiddel op grond van deze overeenkomst of het toepasselijke recht, de toegewezen Referral URL’s buiten werking stellen en meteen Affiliate toegang tot het programma blokkeren en eventuele Affiliate Commissie opschorten, zonder compensatie aan Affiliate. Affiliate zal onherroepelijk afstand doen van elke claim of eis tegen de groep, haar bestuurders, functionarissen, aandeelhouders, werknemers of tegen de site (s) ten aanzien van dergelijke maatregelen van ons.
4.3 – Beperkingen. Alle Affiliate activiteiten moeten professioneel, correct en volledig in overeenstemming met de geldende wetten zijn en de Partner, als enige verantwoordelijk voor de inhoud en de wijze van haar activiteiten. Een Affiliate en de website, voor zover de Affiliate werkt via een website, mogen niet worden ingezet, direct of indirect, dat volgens ons, naar eigen goeddunken, illegaal acht, onjuist, oneerlijk of anderszins nadelig is voor onze activiteiten of de reputatie van een van de Website (s), of schadelijk is voor andere gebruikers van de site (s), inclusief zonder beperking, direct of indirect: (a) de exploitatie van een illegaal bedrijf, website of e-mail lijst; (b) het ontplooien van illegale activiteiten van elk type, met inbegrip van maar niet beperkt tot het weergeven van illegale inhoud op de website van de Affiliate of in Affiliate’s e-mails of het aanbieden van illegale goederen of diensten via Affiliate’s website of e-mails; (c) werken met een website die inhoud bevat dat smadelijk, lasterlijk, obsceen, beledigend, gewelddadig, onverdraagzaam, haat geörienteerd, illegaal is, pornografisch, links naar gokken gerelateerde websites bevat; (d) die betrokken zijn bij willekeurige of ongevraagde commerciële e-mail reclames; (e) het plaatsen van links naar Spam of ongevraagde Promoties, banner netwerken, tellers, gastenboeken, IRC kanalen of via soortgelijke zaken op het Internet; (f) het veroorzaken of mogelijk maken van transacties die niet te goeder trouw zijn, met inbegrip van onder andere met behulp van een apparaat, programma, robot, verborgen frames en redirects, en “nep” verkeer ; (g) de inrichting , zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van een bevoegde functionaris van ons, van elke soort promotie dat beloningen , punten of compensatie biedt en andere activiteiten die door ons naar eigen goeddunken van soortgelijke aard zijn, of die links naar andere site (s) plaatsen; (h) verwatering, vervaging of aantasting van de waarde van handelsmerken; (i) onrechtmatig gebruik van intellectueel eigendom van derden (inclusief, maar niet beperkt tot, handelsmerken). Hebben wij het recht, in aanvulling op enig ander recht of rechtsmiddel op grond van deze overeenkomst of de toepasselijke wetgeving, de aan dergelijke Affiliates toegewezen Refferal URL’s buiten werking te stellen en meteen de Affiliate toegang tot het programma te blokkeren , zonder compensatie aan dergelijke Affiliates. Affiliate dient onherroepelijk afstand te doen van elke claim of eis tegen de groep, haar bestuurders, functionarissen, aandeelhouders, werknemers of tegen de site (s) ten aanzien van dergelijke maatregelen van ons.
4.4 Leeftijd.
4.4.1 – Om deel te nemen aan het programma, moet Affiliate 18 jaar of ouder zijn.
4.4.2 – Affiliate mag de marketing niet actief richten op personen die onder de leeftijd van 18 jaar oud zijn.
5. Links; Handelsmerken en logo’s; Gegevens Eigendom

5.1 – Met inachtneming van de voorwaarden van deze overeenkomst, verlenen wij Affiliate, een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare, niet-sublicentieerbare beperkte licentie om door ons aan de Affiliate geleverd Marketing materiaal te tonen met het enige doel tot het verstrekken van een link naar onze website op de website van de Affiliate, zoals aangemeld in het Nieuw Partneraccount Formulierdie en door ons bevestigd. De link moet op de homepage van de site (maar geen andere pagina) worden geplaatst. Tenzij vooraf schriftelijk door ons anders goedgekeurd. Framing van enige webpagina van één van de Website (s) is niet toegestaan.
5.2 – Affiliate en iedereen namens Affiliate, zal niet de ongeldigheid, onuitvoerbaarheid beweren of het eigendom van één van onze merken betwisten in een actie of procedure van welke soort of aard dan ook en geen maatregelen treffen die afbreuk kunnen doen aan de rechten van de merken van het bedrijf of de bijbehorende goodwill kunnen verzwakken of verminderen, door dezelfde generieke weergave te waarborgen.
5.3 – Tenzij uitdrukkelijk hierin toegestaan, niets in deze overeenkomst of op één van de site (s), moet worden uitgelegd als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins van een licentie of recht om een merk van het bedrijf te gebruiken.
6. Beperking van de aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL zal het bedrijf, zijn dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers of leveranciers AANSPRAKELIJK zijn voor geldelijke verliezen of voor enig speciale, incidentele gevolgschade als gevolg van of in verband met de website(s) inclusief storing in soft-/hardware, communicatie technologie of ander systeem.
7. Geen garanties; Schadeloosstelling

7.1 – Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, geeft bedrijf geen garanties, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot alle impliciete garanties voor geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot het analysemodel, de website (s), verbindingen in de site (s), of dat de site (s) toegankelijk is zonder fouten, virussen of beveiligingsrisico’s.
7.2 – Affiliate gaat ermee akkoord ons, evenals haar bestuurders, functionarissen, werknemers, dienstverleners en leveranciers te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, claims, kosten, onkosten, schaden en verliezen, met inbegrip van redelijke honoraria en kosten van advocaten , direct of indirect, in verband met activiteiten van Affiliate of van eventuele geschillen tussen Affiliate en een andere partij met betrekking tot deze overeenkomst, de site (s), de Affiliate activiteit met diensten van Bedrijf. Bedrijf kan in voorkomend geval deze bedragen voor haarzelf, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, dienstverleners en leveranciers, die ontstaan of voortvloeien uit of verband houden met de zaken uit deze paragraaf (7.2) van alle uitstaande Affiliate Commissies aftrekken.
8. Onafhankelijk Onderzoek

Affiliate erkent deze overeenkomst grondig te hebben gelezen en is eens met alle voorwaarden. Affiliate heeft zelfstandig de wenselijkheid van deelname aan dit Affiliate/Partnerprogramma geëvalueerd en rekent niet op enige garantie anders dan in deze overeenkomst opgesteld.
9. Beëindiging

9.1 – Deze overeenkomst wordt van kracht wanneer Affiliate deze overeenkomst aanvaard op het Nieuw Partneraccount Formulier en zal doorgaan tot beëindigd in overeenstemming met deze voorwaarden.
9.2.1 – Bedrijf kan deze overeenkomst te allen tijde beëindigen, met of zonder reden, door zeven (7) dagen voorafgaand daaraan Affiliate schriftelijk per e-mail in kennis te stellen (of door het plaatsen van een bericht op de website (s) van Bedrijf bijvoorbeeld als de onderneming wordt beëindigt evenals de Overeenkomst met al haar Affiliates), behalve als Affiliate één van de voorwaarden van deze overeenkomst heeft geschonden, in welk geval de beëindiging onmiddellijk van kracht zal zijn.
9.2.2 – Affiliate kan deze overeenkomst te allen tijde beëindigen, met of zonder reden, door zeven (7) dagen voorafgaand daaraan Bedrijf schriftelijk per e-mail in kennis te stellen.
9.3 – Bij beëindiging van deze overeenkomst, zal Affiliate niet langer het recht hebben om betaling te ontvangen met betrekking tot een nieuwe Abonnee; Maar Bedrijf’s verplichting om Abonnee’s die zijn toegetreden via deze Affiliate’s Refferal ID voorafgaand aan de datum van een dergelijke beëindiging zal gehandhaaft blijven.
9.4 – Bij beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, zal Affiliate onmiddellijk het gebruik van Bedrijf’s merken, banners en tekst links naar de site (s) verwijderen. Het verwijderen gebeurt op Affiliate’s kosten. Affiliate betaalt Bedrijf € 1.000 voor elke dag dat dat niet is gebeurt. Secties 1, 4, 5, 6, 7,9 en 10 van deze overeenkomst zullen tijdens een dergelijke beëindiging van kracht blijven. De uitvoerbaarheid van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst als zij met betrekking tot handelingen en nalatigheden in de periode vóór de opzegging betreffen, zullen tijdens een dergelijke beëindiging gehandhaaft blijven.
10. Diversen

10.1 – Bedrijf en Affiliates zijn onafhankelijke contractanten en niets uit deze overeenkomst leidt tot werkgever/werknemer relaties, joint venture of agentschap tussen hen.

10.2 – De Affiliate is niet bevoegd om enige verklaring te maken namens Bedrijf of eender welke informatie betreffende het Bedrijf openbaar te maken.

10.3 – Affiliate verklaart dat door het aanvaarden van deze overeenkomst in te stemmen dat Bedrijf berichten verstuurt door middel van telefoon, fax, SMS of e-mail, communiceert via nieuwsbrieven, kennisgevingen en andere inhoud van commerciële aard met betrekking tot de site ( s) en aanverwante diensten.

10.4 – Affiliate erkent dat wij voorafgaand aan het versturen van dergelijke mededelingen geen toestemming van Affiliate (schriftelijk of mondeling) moeten krijgen, op voorwaarde dat wij onmiddellijk zullen stoppen dergelijke nadere mededelingen te sturen als Affiliate ons schriftelijk meldt hier niet langer prijs op te stellen.

10.5 – Deze overeenkomst bevat de gehele overeenkomst tussen Affiliate en Bedrijf en vervangt alle eerdere mondelinge en schriftelijke afspraken met betrekking tot dit onderwerp en geldt in aanvulling op enig andere voorwaarde van de site (s) (zoals Bedrijf’s Privacy Policy), tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze overeenkomst.

10.6 – Bedrijf kan een van de voorwaarden van deze overeenkomst op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken, na het versturen van een bericht op de website (s) wijzigen. Als Affiliate deze wijziging niet aanvaard rest de enigste optie om deze overeenkomst te beëindigen.

10.7 – Deze overeenkomst valt onder Nederlands recht. Affiliate stemt ermee in om geschillen die voortvloeien uit of in verband zijn met deze overeenkomst voor te leggen aan de Rechtbank in Assen.

10.8 – Indien een bepaling van deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, zal een dergelijke bepaling worden uitgelegd zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bepaling en de overige bepalingen blijven onverkort van kracht.

10.9 – Bedrijf mag deze overeenkomst met enig andere partij op elk moment aangaan.

Powered by WishList Member - Membership Software